جستجو بر اساس :
  
//
نرم افزار بودجه اعتبارات هزینه ای کارما

دولتی

این نرم افزار برای مدیریت بودجه اعتبارات هزینه ای در سازمانها و دستگاههای دولتی کاربرد دارد.

//
نرم افزار بودجه تملک دارایی کارما

دولتی

این نرم افزار برای سازمانهای و دستگاههای دولتی بکار می رود.

//
نرم افزار اتوماسیون اداری کارما

دولتی

این نرم افزار شامل اطلاعات پایه، عملیات مربوط به نامه های وارده، عملیات مربوط به مکاتبات داخلی، عملیات مربوط به گردش مکاتبات و کارهای اداری...

//
نرم افزار جامع اموال دولتی کارما

دولتی

این نرم افزار با نگرش فرایندی تهیه گردیده است و برای دستگاهها و سازمانهای دولتی کاربرد دارد. این نرم افزار دارای تاییدیه اداره کل اموال دولتی وزارت دارائی می باشد...

//
نرم افزار انبار جاری کارما

دولتی

این نرم افزار برای مدیریت انبار جاری سازمانها و دستگاههای دولتی کاربرد دارد...

//
نرم افزار انبار طرح کارما

دولتی

این نرم افزار برای مدیریت و کنترل انبار طرح در دستگاههای دولتی که دارای انبار طرح هستند کاربرد دارد.

//
نرم افزار جامع منابع انسانی کارما

دولتی

این نرم افزار برای مدیریت کارگزینی و منابع انسانی سازمانها، ادارات و شرکت های دولتی کاربرد دارد.

//
نرم افزار دبیر خانه و بایگانی کارما

دولتی

این نرم افزار برای ثبت کلیه مشخصات نامه های وارده و صادره اعم از: نوع نامه، طبقه بندی نامه ،موضوع نامه،تاریخ ثبت،شماره نامه ، مضمون نامه،رونوشت ها و ... در ادارات و سازمانهای دولتی و شرکت ها کاربرد دارد.

//
نرم افزار مدیریت نقلیه کارما

دولتی

این نرم افزار برای مدیریت ترابری و نقلیه ادارت، سازمانهای دولتی و شرکت ها کاربرد دارد.

//
نرم افزار یکپارچه اجرای استاندارد و آزمایشگاه کارما

دولتی

این نرم افزار برای مدیریت یکپارچه اجرای استاندارد-آزمایشگاهها و امور مالی مربوط به واحدهای تولیدی تحت پوشش ادارت کل استاندارد کاربرد دارد.