نرم افزار حسابداری تملک داراییهای سرمایه ای کارما

نرم افزار مالی ذیحساب طرح تملک دارائی های سرمایه ای شامل زیر سیستم اعتبارات ، دریافت و پرداخت رسیدگی و تنظیم اسناد ، و دفتر داری و تنظیم حساب