ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان دولت

کاربرد محصول

نرم افزاری مبتنی بر دستورالعمل اجرایی فرآیند ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان قراردادی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره 1308186 مورخ 10/05/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)

https://shenasname.ir/subjects/arzyabi/4107-1308186

ویژگی ها

این نر م افزار  برای ارزیابی کارکنان مطابق دستور العمل ارزشیابی کارکنان دولت تدارک شده است . ابتدا فلوچارت سازمانی ترسیم و بر اساس آن با امکان ایجاد فرم ارزشیابی و  ثبت عوامل عمومی مجزا به ازای هر فرم ارزشیابی، ثبت عوامل اختصاصی علاوه بر ارزیابی به ازای فعالیتهای اجراشده هر کارمند امکان ارزیابی هر فرد توسط کارکنان بالادستی و پایین دستی فراهم می گردد. این نرم افزار با آگاهی بخشیدن به افراد سازمان و سرعت عمل در ارزیابی ها سبب افزایش بهره وری سازمان  شما می گردد.

نرم افزاری با کاربری آسان 

بسته نرم افزاری با کاربری مشابه :

طراحی وب سایت

بسته پیشنهادی مرتبط با کسب و کارتان :

نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها نرم افزار گزارش ساز تحت وب کارما مدیریت دانش سامانه میز پشتیبانی ( تیکتینگ )