نرم افزار انبارگردانی با تبلت

این نرم افزار برای انبارگردانی فروشگاه ها، شرکت ها و.. .... بکار می رود.

Alternate Text

امکانات و قیمت نرم‌افزار

بخش انبارگردانی:

1.دریافت اطلاعات از جدول شمارش(sho) از نرم افزار مالی بازرگانی کارما که این اطلاعات شامل نام،کد وشماره بارکد کالا می باشد.

2.ثبت اطلاعات دریافتی در نرم افزار اندرویدی و مشاهده جزییات کالا به صورت لیست

3.امکان جستجو براساس نام، شماره بارکد و کد کالا می باشد و برای هرکالا 3 بار شمارش وجود دارد بعد هر شمارش، شمارش مد نظر به عنوان شمارش یک، دو یا 3 به انتخاب کاربر ثبت می شود.

4.امکان ارسال اطلاعات بعد از هر شمارش برای کاربر وجود دارد که به عنوان انبارگردانی بار اول یا انبارگردانی بار دوم یا انبارگردانی بار سوم در نرم افزار مالی بازرگانی ثبت می گردد.

 

بخش سفارش کالا:

1.دریافت اطلاعات کالا شامل نام، کد، شماره بارکد، قیمت فروش، قیمت مصرف کننده، موجودی فعلی و موجود اولیه برای هر کالا از جدول (kal) صورت می گیرد.

2.مشاهده دریافتی اطلاعات کالا به صورت لیستی

3.امکان جستجو براساس بارکد، نام و شماره کد کالا می باشد.

4.در صورت مشاهده کمبود کالا درمحیط فروش، می توان کالا را در نرم افزار اندرویدی جستجو کرده در صورت موجودی در انبار می توان ثبت سفارش از انبار کرد و در غیر این صورت می توان درخواست خرید کالا را ثبت کرد.

بخش انبارگردانی:

1.دریافت اطلاعات از جدول شمارش(sho) از نرم افزار مالی بازرگانی کارما که این اطلاعات شامل نام،کد وشماره بارکد کالا می باشد.

2.ثبت اطلاعات دریافتی در نرم افزار اندرویدی و مشاهده جزییات کالا به صورت لیست

3.امکان جستجو براساس نام، شماره بارکد و کد کالا می باشد و برای هرکالا 3 بار شمارش وجود دارد بعد هر شمارش، شمارش مد نظر به عنوان شمارش یک، دو یا 3 به انتخاب کاربر ثبت می شود.

4.امکان ارسال اطلاعات بعد از هر شمارش برای کاربر وجود دارد که به عنوان انبارگردانی بار اول یا انبارگردانی بار دوم یا انبارگردانی بار سوم در نرم افزار مالی بازرگانی ثبت می گردد.

 

بخش سفارش کالا:

1.دریافت اطلاعات کالا شامل نام، کد، شماره بارکد، قیمت فروش، قیمت مصرف کننده، موجودی فعلی و موجود اولیه برای هر کالا از جدول (kal) صورت می گیرد.

2.مشاهده دریافتی اطلاعات کالا به صورت لیستی

3.امکان جستجو براساس بارکد، نام و شماره کد کالا می باشد.

4.در صورت مشاهده کمبود کالا درمحیط فروش، می توان کالا را در نرم افزار اندرویدی جستجو کرده در صورت موجودی در انبار می توان ثبت سفارش از انبار کرد و در غیر این صورت می توان درخواست خرید کالا را ثبت کرد.

قیمت: ارزیابی قیمت پس از ارزیابی سازمان/ شرکت / ...