نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

کاربرد محصول

بسته نرم افزاری با کاربری مشابه :

مدیریت دانش

بسته پیشنهادی مرتبط با کسب و کارتان :

نرم افزار اتوماسیون اداری کارما طراحی وب سایت وب سایت مطابق دستورالعمل استاندارد سامانه تیکتینگ

ویژگی ها

http://nezampishnahadha.ir/   ,