نرم افزار داروخانه کارما

این نرم افزار برای مدیریت داروخانه ها بکار می رود.

Alternate Text

امکانات و قیمت نرم‌افزار

• امکان تعریف تنظیمات مربوط به شیفت حق فنی و مشخصات داروخانه  
• امکان تعریف  مشخصات دارو با کد ژنریک و مجازی، نوع دارو، قیمت دارو، تجویز توسط پزشک با تخصص خاص و داروهای همراه                
• امکان تعریف دسته های دارویی، تداخل دارویی، شرکت های دارویی و...                                 
• امکان تعریف سازمان های بیمه گر، تعیین داروهای مشمول هر بیمه با امکان قیمت اختصاصی، درصد سهم سالیانه و سقف بیمه برای پزشکان و...                                       
• امکان تعریف موجودی انبار های دارویی با تعداد دارو، ثبت رسید و حواله انبار                      
• امکان پذیرش نسخه به صورت بیمه ای ، آزاد ، OTC و خاص امکان ثبت خودکار پرونده بیماران در پذیرش نسخه ثبت سریع و آسان پذیرش با امکان حالت چند انتخابی، داروهای همراه و...
•  امکان ایجاد فایل بیمه برای تهیه دیسک طبق تعاریف بیمه ها، با گزارشات استاندارد و مربوط و امکان کپی روی دیسک، سی دی و... 
• گزارشات فروش روزانه، درآمد، بیمه، تداخل دارویی، نقطه تجدید  سفارش، تاریخ انقضاء داروها و... 
• امکان تعریف تنظیمات مربوط به شیفت حق فنی و مشخصات داروخانه  
• امکان تعریف  مشخصات دارو با کد ژنریک و مجازی، نوع دارو، قیمت دارو، تجویز توسط پزشک با تخصص خاص و داروهای همراه                
• امکان تعریف دسته های دارویی، تداخل دارویی، شرکت های دارویی و...                                 
• امکان تعریف سازمان های بیمه گر، تعیین داروهای مشمول هر بیمه با امکان قیمت اختصاصی، درصد سهم سالیانه و سقف بیمه برای پزشکان و...                                       
• امکان تعریف موجودی انبار های دارویی با تعداد دارو، ثبت رسید و حواله انبار                      
• امکان پذیرش نسخه به صورت بیمه ای ، آزاد ، OTC و خاص امکان ثبت خودکار پرونده بیماران در پذیرش نسخه ثبت سریع و آسان پذیرش با امکان حالت چند انتخابی، داروهای همراه و...
•  امکان ایجاد فایل بیمه برای تهیه دیسک طبق تعاریف بیمه ها، با گزارشات استاندارد و مربوط و امکان کپی روی دیسک، سی دی و... 
• گزارشات فروش روزانه، درآمد، بیمه، تداخل دارویی، نقطه تجدید  سفارش، تاریخ انقضاء داروها و... 

قیمت: ارزیابی قیمت پس از ارزیابی سازمان/ شرکت / ...

Alternate Text
آموزش

دو جلسه آموزش رایگان نرم افزار به صورت آنلاین

Alternate Text
ضمانت و پشتیبانی نرم افزار

6 ماه پشتیبانی رایگان پس از نصب و را ه اندازی نرم افزار، پس از 6 ماه 30% قیمت خرید نرم افزار به عنوان پشتیبانی یک سال نرم افزار منظور می گردد