نرم افزار دبیر خانه و بایگانی کارما

این نرم افزار برای ثبت کلیه مشخصات نامه های وارده و صادره اعم از: نوع نامه، طبقه بندی نامه ،موضوع نامه،تاریخ ثبت،شماره نامه ، مضمون نامه،رونوشت ها و  ... در ادارات و سازمانهای دولتی و شرکت ها کاربرد دارد.

 

Alternate Text

امکانات و قیمت نرم‌افزار

• ثبت کلیه مشخصات نامه های وارده و صادره اعم از: نوع نامه، طبقه بندی نامه ،موضوع نامه،تاریخ ثبت،شماره نامه ، مضمون نامه،رونوشت ها و ....
• امکان ثبت نامه ها و پیوست های یک نامه اعم از: عطف، پیرو، بازگشت و ...
• جستجوی سریع بر اساس : موضوع، گیرنده، فرستنده، مضمون نامه، تاریخ ثبت، شماره ثبت، تاریخ نامه و...
• امکان دسترسی به نامه های پیرو و عطف هر نامه
• امکان پیگیری های نامه ها قابلیت اتصال به انواع اسکنرها و اسکن پیوستهای نامه
• امکان تعاریف مراکز بایگانی مختلف و انجام عملیات بایگانی نامه
• امکان طبقه بندی نامه ها برا ساس نوع رسیدگی به نامه ( معمولی ، فوری و... )   
• امکان ثبت ارجاعات نامه های وارده به چندین  نفر
• امکان صدور کلیه گزارش های و آماری به نرم افزارهای Word و Excel
• امکان گزارش گیری بر اساس محدوده تاریخ ثبت، فرستنده، گیرنده، رونوشت، شماره نامه، موضوع نامه، تعداد نامه های ثبت شده توسط هر کاربر و . . . .
• امکان تهیه گزارش از اقدامات و ارجاعات
• امکان ثبت نامه در سال های مختلف
• امکان استفاده کاربران متعدد بطور همزمان از سیستم
• امکان ثبت صورت جلسات  تعریف اطلاعات گیرنده و فرستنده

 

 

• ثبت کلیه مشخصات نامه های وارده و صادره اعم از: نوع نامه، طبقه بندی نامه ،موضوع نامه،تاریخ ثبت،شماره نامه ، مضمون نامه،رونوشت ها و ....
• امکان ثبت نامه ها و پیوست های یک نامه اعم از: عطف، پیرو، بازگشت و ...
• جستجوی سریع بر اساس : موضوع، گیرنده، فرستنده، مضمون نامه، تاریخ ثبت، شماره ثبت، تاریخ نامه و...
• امکان دسترسی به نامه های پیرو و عطف هر نامه
• امکان پیگیری های نامه ها قابلیت اتصال به انواع اسکنرها و اسکن پیوستهای نامه
• امکان تعاریف مراکز بایگانی مختلف و انجام عملیات بایگانی نامه
• امکان طبقه بندی نامه ها برا ساس نوع رسیدگی به نامه ( معمولی ، فوری و... )   
• امکان ثبت ارجاعات نامه های وارده به چندین  نفر
• امکان صدور کلیه گزارش های و آماری به نرم افزارهای Word و Excel
• امکان گزارش گیری بر اساس محدوده تاریخ ثبت، فرستنده، گیرنده، رونوشت، شماره نامه، موضوع نامه، تعداد نامه های ثبت شده توسط هر کاربر و . . . .
• امکان تهیه گزارش از اقدامات و ارجاعات
• امکان ثبت نامه در سال های مختلف
• امکان استفاده کاربران متعدد بطور همزمان از سیستم
• امکان ثبت صورت جلسات  تعریف اطلاعات گیرنده و فرستنده

 

 

قیمت: ارزیابی قیمت پس از ارزیابی سازمان/ شرکت / ...

Alternate Text
آموزش

دو جلسه آموزش رایگان نرم افزار به صورت آنلاین

Alternate Text
ضمانت و پشتیبانی نرم افزار

6 ماه پشتیبانی رایگان پس از نصب و را ه اندازی نرم افزار، پس از 6 ماه 30% قیمت خرید نرم افزار به عنوان پشتیبانی یک سال نرم افزار منظور می گردد