نرم افزار جامع منابع انسانی کارما

این نرم افزار جامع برای مدیریت کاگزینی و منابع انسانی سازمان ها، ادارات و شرکت های دولتی کاربرد دارد.

 

Alternate Text

امکانات و قیمت نرم‌افزار

زیر سیستم کارگزینی:

 1. امکان تعریف اطلاعات پایه شامل مدارک و مقاطع تحصیلی، رشته تحصیلی، وضعیت ایثارگری
 2. امکان تعریف آیتم های حقوقی و انواع استخدام طبق نیاز هر سازمان، تعریف فرمول آیتم ها به تفکیک هر نوع استخدام
 3. امکان تعریف اطلاعات پرسنلی شامل اطلاعات شناسنامه ای/ اطلاعات آیتم های مربوط به محاسبه حکم شامل طبقه/ رتبه/ مدرک/ تعداد اولاد و وضعیت تاهل و .... / اطلاعات مربوط به پست سازمانی شامل ردیف پست و مرکز و رشته شغل..../ اطلاعات محاسباتی استخدام/ سایر اطلاعات پرسنلی
 4. امکان ثبت سوابق اطلاعات پرسنل شامل: خلاصه سوابق پرسنلها سوابق مدرک تحصیلی/ سوابق ارتقا/سوابق تشویق و تنبیه ....
 5. امکان صدور حکم کارگزینی کارکنان به صورت انفرادی و گروهی
 6. امکان بررسی احکام حقوق از آرشیو احکام و مقایسه هر حکم با حکم های قبلی
 7. گزارشات کارگزینی

زیرسیستم تشکیلات:

 1. امکان تعریف مراکز سازمانی، واحد سازمانی و روابط نوع مرکز
 2. امکان تعریف ساختار پله ای رسته/ رسته شغلی/ پست سازمانی
 3. امکان تعریف ردیف پست های سازمانی براساس مجوز سازمانی
 4. امکان پیشنهاد انتقال/انتصاب و بلوکه کردن پست با استانداردهای کمیته انتصاب و فرآیند تایید چاپ کمیته
 5. امکان صدور حکم براساس خروجی کمیته انتصابات
 6. گزارشات مربوط به تشکیلات شامل گزارش پست های بلاتصدی و باتصدی/ گزارش مربوط به کمیته و پستهای بلوکه شده کمیته و ....

زیرسیستم آموزش کارکنان:

 1. امکان تعریف دوره های آموزشی کارکنان طبق کتاب برحسب نوع دوره ، روش برگزاری دوره، محتوای دوره
 2. امکان تعریف مجریان برگزاری دوره آموزشی/ مدرسین دوره
 3. امکان تعریف کارکنانی که در دوره شرکت کردند و چاپ گواهینامه
 4. گزارشات برحسب آموزش کارکنان، شناسنامه آموزشی کارکنان با شرایط مختلف

زیرسیستم بازنشستگان :

 1. امکان تعریف فرمهای مرتبط به کارکنان در حال بازنشستگی طبق سوابق سازما و خارج سازمان
 2. امکان تعریف احکام حقوقی نهایی کارکنان با فراخوان از احکام صادر شده برای صدور حکم بازنشستگی
 3. امکان صدور و چاپ حکم بازنشستگی طبق فرمت سازمان بازنشستگی

 

 

زیر سیستم کارگزینی:

 1. امکان تعریف اطلاعات پایه شامل مدارک و مقاطع تحصیلی، رشته تحصیلی، وضعیت ایثارگری
 2. امکان تعریف آیتم های حقوقی و انواع استخدام طبق نیاز هر سازمان، تعریف فرمول آیتم ها به تفکیک هر نوع استخدام
 3. امکان تعریف اطلاعات پرسنلی شامل اطلاعات شناسنامه ای/ اطلاعات آیتم های مربوط به محاسبه حکم شامل طبقه/ رتبه/ مدرک/ تعداد اولاد و وضعیت تاهل و .... / اطلاعات مربوط به پست سازمانی شامل ردیف پست و مرکز و رشته شغل..../ اطلاعات محاسباتی استخدام/ سایر اطلاعات پرسنلی
 4. امکان ثبت سوابق اطلاعات پرسنل شامل: خلاصه سوابق پرسنلها سوابق مدرک تحصیلی/ سوابق ارتقا/سوابق تشویق و تنبیه ....
 5. امکان صدور حکم کارگزینی کارکنان به صورت انفرادی و گروهی
 6. امکان بررسی احکام حقوق از آرشیو احکام و مقایسه هر حکم با حکم های قبلی
 7. گزارشات کارگزینی

زیرسیستم تشکیلات:

 1. امکان تعریف مراکز سازمانی، واحد سازمانی و روابط نوع مرکز
 2. امکان تعریف ساختار پله ای رسته/ رسته شغلی/ پست سازمانی
 3. امکان تعریف ردیف پست های سازمانی براساس مجوز سازمانی
 4. امکان پیشنهاد انتقال/انتصاب و بلوکه کردن پست با استانداردهای کمیته انتصاب و فرآیند تایید چاپ کمیته
 5. امکان صدور حکم براساس خروجی کمیته انتصابات
 6. گزارشات مربوط به تشکیلات شامل گزارش پست های بلاتصدی و باتصدی/ گزارش مربوط به کمیته و پستهای بلوکه شده کمیته و ....

زیرسیستم آموزش کارکنان:

 1. امکان تعریف دوره های آموزشی کارکنان طبق کتاب برحسب نوع دوره ، روش برگزاری دوره، محتوای دوره
 2. امکان تعریف مجریان برگزاری دوره آموزشی/ مدرسین دوره
 3. امکان تعریف کارکنانی که در دوره شرکت کردند و چاپ گواهینامه
 4. گزارشات برحسب آموزش کارکنان، شناسنامه آموزشی کارکنان با شرایط مختلف

زیرسیستم بازنشستگان :

 1. امکان تعریف فرمهای مرتبط به کارکنان در حال بازنشستگی طبق سوابق سازما و خارج سازمان
 2. امکان تعریف احکام حقوقی نهایی کارکنان با فراخوان از احکام صادر شده برای صدور حکم بازنشستگی
 3. امکان صدور و چاپ حکم بازنشستگی طبق فرمت سازمان بازنشستگی

 

 

قیمت: ارزیابی قیمت پس از ارزیابی سازمان/ شرکت / ...

Alternate Text
آموزش

جلسات آموزشی طبق سیلابس آموزشی زمان بندی و به صورت آنلاین بر گزار می شود

Alternate Text
ضمانت و پشتیبانی نرم افزار

6 ماه پشتیبانی رایگان پس از نصب و را ه اندازی نرم افزار، پس از 6 ماه 30% قیمت خرید نرم افزار به عنوان پشتیبانی یک سال نرم افزار منظور می گردد