نرم افزار انبارداری و حسابداری انبار کارما

ویژگی ها

نگهداری موجودی کالا با ثبت انواع رسید و حواله / اجرای روال کامل درخواست واحد ها - تاییدیه کار پردازی و مدیریت (تدارکات خرید) - کاردکس ریالی و تعدادی - عملیات نقطه سفارش - قیمت گذاری - انبارگردانی - گزارش های استاندارد ثابت - گزارش ساز - گزارشات مدیریتی و آبشاری انتخابی