نرم افزار حسابداری دارایی ثابت( اموال)

ویژگی ها

این نرم افزار جهت ثبت و نگهداری سوابق داریی های ثابت و همچنین محاسبه استهلاک بصورت سالیانه و ماهیانه  به کار می رود. عملیات ثبت اطلاعات دارائی ، تعمیر دارائی ، ارزیابی مجدد ، اسقاط دارائی ، فروش دارئی ، انتقال دارائی ، تعدیل دارائی و ... در سیستم در نظر گرفته شده است.

امکان تعریف مراکز هزینه ، محل استقرار ، طبقه و گروه دارایی، مشخصات کالا و... امکان تعریف دارائی های خریداری شده ، ثبت تاریخ شروع بهره برداری، نرخ و روش محاسبه استهلاک واطلاعات مربوط به مرکز هزینه، محل استقرار قیمت خرید و ...امکان ثبت تعمیرات اساسی دارایی ، امکان ثبت ارزیابی مجدد ، اسقاط ، فروش ، انتقال و تعدیل دارایی امکان محاسبه ماهیانه دارایی بصورت انفرادی یا گروهی با امکان شرط گذاری برای یک یا چند ماه با در نظر گرفتن قوانین محاسبه فراخوانی کارت استهلاک دارایی گزارشات محاسبات به تفکیک گروه دارایی، مرکز هزینه، محل استقرار و... گزارشات خلاصه بهای تمام شده اموال با فرمت صورت های مالی گزارش دارائی های خریداری شده، فروش رفته، اسقاط شده و ...