حسابداری انبار و تدارکات کارما

کاربرد محصول

این نرم افزار برای کنترل موجودی کالا و حسابداری انبار به روش های میانگین و FIFO

برای شرکت های تولید، پیمانکاری و درمانی و ... کاربرد دارد.

Alternate Text

امکانات و قیمت نرم‌افزار

امکانات نرم افزار تدارکات و انبار کارما:

 • امکان تعریف انبار های متفاوت و متعدد با روش های قیمت گذاری مختلف
 • امکان تبادل کالا ها بین انبار های مختلف در سیستم
 • امکان تعریف اطلاعات پایه شامل (انبار، نوع کالا، گروه کالا، واحد کالا، مراکز هزینه، خریداران و فروشندگان، مسئولین انبار و مشخصات کالا)
 • امکان ثبت در خواست خرید و در خواست انبار
 • امکان ثبت رسید موقت و تبدیل آنها به رسید های دائم یا امکان ثبت رسید و حواله بر اساس درخواست های ثبت شده انبار
 • امکان چاپ درخواست ، رسید، حواله با فرصت های دلخواه کاربر مشاهده گردش کالا در هر یک از مراحل در خواست، رسید و حواله در سیستم قیمت گذاری کالا ها به روش میانگین متحرک سالیانه، آخرین قیمت خرید و فروش ،LIFO و FIFO و عملیات مغایرت کالاهاکنترل انبار با حسابداری انبار ، ارسال و دریافت شبکه ای و متنی اطلاعات عملیات مربوط به انبار گردانی،
 • امکان ثبت شمارش تا سه مرحله گزارشات بیلان انبار و ضرورت مغایرت انبار، قابلیت صدور رسید و حواله مغایرت انبار
 • امکان تجمیعی، کنترلی و مقایسه ای از کالاها و انبار های موجود در سیستم ایجاد و تغییر سال مالی گزارش روزانه انبار، کاردکس ریالی، تعدادی و در خواست کالا گزارش موجودی صفر، کالاهای راکد، کالاهای در گردش رسید و حواله
 •  امکان ارائه کلیه گزارشات مقایسه ای نسبت به زمان های مختلف
 • امکان چاپ گروهی رسید ها وحواله ها و خلاصه رسید و حواله گزارش وارده و صادره به تفکیک انبار و نوع وارده و صادره
 • امکان تهیه انواع گزارشات خرید و فروش وزارت اقتصاد و امور دارایی، گزارش مقایسه ای بر حسب مصرف کنندگان، گزارش کالاها بر حسب وارده و صادره نوع وارده و صادره و...تهیه گزارش هایی که توسط کاربر تهیه و تنظیم می گردد (گزارشات متغیر)تبدیل گزارشات و  لیست فرم ها به فرمت های Word, Excel, Html,Txt و...ارائه نمودارهای (خطی، میله ای و دایره ای) از گزارشات متغیر
 • امکان تهیه فایل پشتیبان از اطلاعات به صورت اتومات یا دستی (بر روی CD )تعریف کاربران و کنترل فعالیت آنها جستجوی سریع برحسب تمامی فیلدهای موجود در هر فرم -جستجوی سریع برحسب لیست تهیه شده کاربری آسان با استفاده از صفحه کلید و ماوس- نگهداری اطلاعات به مدت نامحدود

امکانات نرم افزار تدارکات و انبار کارما:

 • امکان تعریف انبار های متفاوت و متعدد با روش های قیمت گذاری مختلف
 • امکان تبادل کالا ها بین انبار های مختلف در سیستم
 • امکان تعریف اطلاعات پایه شامل (انبار، نوع کالا، گروه کالا، واحد کالا، مراکز هزینه، خریداران و فروشندگان، مسئولین انبار و مشخصات کالا)
 • امکان ثبت در خواست خرید و در خواست انبار
 • امکان ثبت رسید موقت و تبدیل آنها به رسید های دائم یا امکان ثبت رسید و حواله بر اساس درخواست های ثبت شده انبار
 • امکان چاپ درخواست ، رسید، حواله با فرصت های دلخواه کاربر مشاهده گردش کالا در هر یک از مراحل در خواست، رسید و حواله در سیستم قیمت گذاری کالا ها به روش میانگین متحرک سالیانه، آخرین قیمت خرید و فروش ،LIFO و FIFO و عملیات مغایرت کالاهاکنترل انبار با حسابداری انبار ، ارسال و دریافت شبکه ای و متنی اطلاعات عملیات مربوط به انبار گردانی،
 • امکان ثبت شمارش تا سه مرحله گزارشات بیلان انبار و ضرورت مغایرت انبار، قابلیت صدور رسید و حواله مغایرت انبار
 • امکان تجمیعی، کنترلی و مقایسه ای از کالاها و انبار های موجود در سیستم ایجاد و تغییر سال مالی گزارش روزانه انبار، کاردکس ریالی، تعدادی و در خواست کالا گزارش موجودی صفر، کالاهای راکد، کالاهای در گردش رسید و حواله
 •  امکان ارائه کلیه گزارشات مقایسه ای نسبت به زمان های مختلف
 • امکان چاپ گروهی رسید ها وحواله ها و خلاصه رسید و حواله گزارش وارده و صادره به تفکیک انبار و نوع وارده و صادره
 • امکان تهیه انواع گزارشات خرید و فروش وزارت اقتصاد و امور دارایی، گزارش مقایسه ای بر حسب مصرف کنندگان، گزارش کالاها بر حسب وارده و صادره نوع وارده و صادره و...تهیه گزارش هایی که توسط کاربر تهیه و تنظیم می گردد (گزارشات متغیر)تبدیل گزارشات و  لیست فرم ها به فرمت های Word, Excel, Html,Txt و...ارائه نمودارهای (خطی، میله ای و دایره ای) از گزارشات متغیر
 • امکان تهیه فایل پشتیبان از اطلاعات به صورت اتومات یا دستی (بر روی CD )تعریف کاربران و کنترل فعالیت آنها جستجوی سریع برحسب تمامی فیلدهای موجود در هر فرم -جستجوی سریع برحسب لیست تهیه شده کاربری آسان با استفاده از صفحه کلید و ماوس- نگهداری اطلاعات به مدت نامحدود

قیمت: ارزیابی قیمت پس از ارزیابی سازمان/ شرکت / ...

Alternate Text
آموزش

سه جلسه آموزش رایگان نرم افزار به صورت آنلاین

Alternate Text
ضمانت و پشتیبانی نرم افزار

6 ماه پشتیبانی رایگان پس از نصب و را ه اندازی نرم افزار، پس از 6 ماه 30% قیمت خرید نرم افزار به عنوان پشتیبانی یک سال نرم افزار منظور می گردد