نرم افزار انبار و حسابداری انبار و تدارکات کارما

این نرم افزار برای کنترل موجودی کالا و حسابداری انبار به روشهای میانگین و FIFO بکار می رود. فرمهای درخواست ،‌رسید ، حواله و کلیه امورات انبارگردانی در سیستم در نظر گرفته شده است.این نرم افزار برای شرکت های تولید، پیمانکاری و درمانی و ... کاربرد دارد.

امکانات نرم افزار تدارکات و انبار کارما:

امکان تعریف انبار های متفاوت و متعدد با روش های قیمت گذاری مختلف امکان تبادل کالا ها بین انبار های مختلف در سیستم امکان تعریف اطلاعات پایه شامل (انبار، نوع کالا، گروه کالا، واحد کالا، مراکز هزینه، خریداران و فروشندگان، مسئولین انبار و مشخصات کالا)امکان ثبت در خواست خرید و در خواست انبارامکان ثبت رسید موقت و تبدیل آنها به رسید های دائم یامکان ثبت رسید و حواله بر اساس در خواست های ثبت شده انبارامکان چاپ درخواست ، رسید، حواله با فرصت های دلخواه کاربرمشاهده گردش کالا در هر یک از مراحل در خواست، رسید و حواله در سیستم قیمت گذاری کالا ها به روش میانگین متحرک سالیانه، آخرین قیمت خرید و فروش،LIFO و FIFO و عملیات مغایرت کالاهاکنترل انبار با حسابداری انبار ، ارسال و دریافت شبکه ای و متنی اطلاعاتعملیلت مربوط به انبار گردانی، امکان ثبت شمارش تا سه مرحله گزارشات بیلان انبار و ضرورت مغایرت انبار، قابلیت صدور رسید و حواله مغایرت انبارامکان تجمیعی، کنترلی و مقایسه ای از کالاها و انبار های موجود در سیستم ایجاد و تغییر سال مالیگزارش روزانه انبار، کاردکس ریالی، تعدادی و در خواست کالاگزارش موجودی صفر، کالاهای راکد، کالاهای در گردش رسید و حواله امکان ارائه کلیه گزارشات مقایسه ای نسبت به زمان های مختلف امکان چاپ گروهی رسید ها وحواله ها و خلاصه رسید و حواله گزارش وارده و صادره به تفکیک انبار و نوع وارده و صادره-امکان تهیه انواع گزارشات خرید و فروش وزارت اقتصاد و امور دارایی، گزارش مقایسه ای بر حسب مصرف کنندگان، گزارش کالاها بر حسب وارده و صادره نوع وارده و صادره و...تهیه گزارش هایی که توسط کاربر تهیه و تنظیم می گردد (گزارشات متغیر)تبدیل گزارشات و  لیست فرمها به فرمتهای Word, Excel, Html,Txt و...ارائه نمودارهای (خطی، میله ای و دایره ای) از گزارشات متغیرامکان تهیه فایل پشتیبان از اطلاعات به صورت اتومات یا دستی (بر روی CD )تعریف کاربران و کنترل فعالیت آنهاجستجوی سریع برحسب تمامی فیلدهای موجود در هر فرم -جستجوی سریع برحسب لیست تهیه شده کاربری آسان با استفاده از صفحه کلید و ماوس- نگهداری اطلاعات به مدت نامحدود