نرم افزار نگهداری و تعمیرات(PM) کارما

ویژگی ها

در این سیستم اطلاعات مربوط به ساختار سیستمی واحدهایی که ماشین آلات را نگهداری می کند به همراه اطلاعات کاملی از ماشین آلات قطعات، روانکارها و مجریان سیستم نگهداری می شود که اجزای سیستم را تشکیل می دهد. 

برنامه ریزی : 

براساس اطلاعات موجود در این سیستم می توان به ازای هر ماشین عملیاتی را تعریف کرد از جمله: عملیات روانکاری، تعویض و تعمیر، بازرسی فنی و نظافت. بر اساس پریود پیش بینی شده برای هر یک از عملیات فوق که در هنگام تعریف عملیات مشخص می گردد و سیستم سررسید عملیات را براساس تاریخ روز تعیین کرده و می تواند اطلاعات واقعی را نگهداری کند. در فاز برنامه ریزی همة اطلاعات مربوط به عوامل هزینه زای عملیات (مواد مصرفی و نیروی انسانی) تعیین می شود که اطلاعات این فاز برای پیش بینی میزان هزینه زایی در کل عملیات نگهداری و تعمیر قابل استفاده خواهد بود. در این فاز بری عملیات بازرسی امکان تعریف چک لیستی از نیازها وجود دارد.چک لیست، لیستی از مقادیر بحرانی که باید توسط اپراتور عملیات بررسی شود. 

کنترل : 

در فاز کنترل اطلاعات واقعی مربوط به عوامل هزینه زا، شرح اجرای عملیات، مجریان واقعی عملیات و زمان کار هر یک از این افراد به ازای هر بار سر رسید هر یک از عملیات پیش بینی شده در فاز برنامه ریزی مشخص و نگهداری می شود. در فاز کنترل اطلاعات کامل مربوط به اجرای تعمیرات پیش بینی نشده نیز نگهداری می شود در مورد عملیات پیش بینی نشده اطلاعات افراد مجری عملیات و همة منابع مصرفی نیز نگهداری می گردد. در فاز کنترل برای عملیات بازرسی امکان چک لیست تعریف شده برای عملیات و درج مقادیر داخلی مشاهده شده به ازای هر مورد در چک لیست و مقایسه با مقادیر استاندارد به منظور به دست آوردن ابعاد و اندازه های واقعی خارج از محدوده وجود دارد.