نرم افزار کشتارگاه کارما

این نرم افزار جهت اتوماسیون فرآیندهای کشتارگاهی بکار می رود.این نرم افزار برای کشتارگاه های صنعتی کاربرد دارد.امکانات نرم افزار:ورود میدان دام(ورودی میدان/فرم اصطبل/خام بیرونی /پوست بیرونی / کله بیرونی / فرم آلایش ) ، عملیات کشتار ، انبار پیش سرد کن ، دریافت و پرداخت می باشد