نرم افزار حسابداری اموال کارما

این نرم افزار برای مدیریت اموال در شرکت ها،واحدهای تولیدی، خدماتی، بازرگانی و درمانی بکار می رود.

امکانات نرم افزار حسابداری اموال کارما:

امکان تعریف مراکز هزینه ، محل استقرار ، طبقه و گروه دارایی، مشخصات کالا و...امکان تعریف دارائیهای خریداری شده ، ثبت تاریخ شروع بهره برداری، نرخ و روش محاسبه استهلاک واطلاعات مربوط به مرکز هزینه، محل استقرار قیمت خرید و ...امکان ثبت تعمیرات اساسی داراییامکان ثبت ارزیابی مجدد ، اسقاط ، فروش ، انتقال و تعدیل داراییامکان محاسبه ماهیانه دارایی بصورت انفرادی یا گروهی با امکان شرط گذاری برای یک یا چند ماه با در نظر گرفتن قوانین محاسبهفراخوانی کارت استهلاک داراییگزارشات محاسبات به تفکیک گروه دارایی، مرکز هزینه،محل استقرار و...گزارشات خلاصه بهای تمام شده اموال با فرمت صورتهای مالیگزارش دارائیهای خریداری شده ، فروش رفته ، اسقاط شدهامکان تعریف مراکز هزینه ، محل استقرار ، طبقه و گروه دارایی، مشخصات کالا و...