راه اندازی سامانه جامع مدیریت دانش در شهرداری یزد

شهرداری یزد از جمله مشتریان این شرکت در حوزه نظام پیشنهادها بوده است. با توجه به باور عمیق و همراهی مدیران شهرداری ، نرم افزار مدیریت سازمانی نظام پیشنهادها با نرم افزار مدیریت سازمانی - نظام پیشنهادها-مدیریت دانش جایگزین گردید. در این نرم افزار سامانه جامع نظام پیشنهادها کما فی السابق به فعالیت خود ادامه یافته و سایر اجزا مدیریت دانش نیز بکارگیری شده است. تجربه ای موفق و ارزشمند