چرا هزینه پشتیبانی نرم افزار

خریدن نرم افزار با خریدن یک کالای قابل لمس متفاوت است. نرم افزار موجودی در حال تکامل است که شما در هنگام خرید صرفا بهای همان سطح تکامل از نرم افزار را خریداری می کنید.

دانلود مقاله