راه اندازی نظام پذیرش و برسی پیشنهادها در سازمان نظام پرشکی کشور

نظام جامع پذیرش و بررسی پیشنهادهای کارما که اولین سامانه دانش بنیان نظام پیشنهادها در کشور است در سازمان نظام پزشکی کشور راه اندازی گردید.

/www.instagram.com/p/CE133RcH8nj/?utm_source=ig_web_copy_link