به مناسبت روز زن

تقدیر از همکاران خانم شرکت نرم افزاری جادوی فکر

درحال حاضر قریب به 40 درصد همکاران جادوی فکر خانم هستند که در بخش های مختلف از جمله تولید، اداری، پشتیبانی، مالی و... حضوری پررنگ و فعال دارند. جالب توجه اینکه این نسبت در جایگاه مدیریت بخش ها، 50 درصد می باشد.