بلاکچین

زنجیره بلوکی خدمات مبتنی بر تراکنش را دگرگون خواهد کرد و در زمینه های زیر بکار گرفته خواهد شد:پول دیجیتال• قراردادهای هوشمند•اوراق بهادار •ثبت و نگهداری سوابق

دانلود مقاله