1396/11/28
//

راه اندازی سامانه اختصاصی معرفی نظام پیشنهادها

به منظور دسترسی آسان درخواست کنندگان  وآگاهی بخشی در خصوص کیفیت وسطح نرم افزار، سامانه اختصاصی نظام پیشنهادها راه اندازی گردید. nezampishnahadha.com

نوشته شده توسط : کارما