نمایندگی بابلسر (دکتر محمد جواد زارع)

مسئول : مهدی درویش پور

زمینه فعالیت :

شماره تماس : 09378105877

شماره همراه : 09113127704

ایمیل : m.darvishpour@jco.ir

حوزه فعالیت : تهران - تهران

آدرس : بابلسر- دانشگاه مازندران - مرکز رشد