نمایندگی بابلسر (دکتر محمد جواد زارع)

مسئول : مهدی درویش پور

نوع دفتر نمایندگی : حقیقی

زمینه فعالیت : بازاریابی - فروش - آموزش - پشتیبانی - سایر

تلفن : 09378105877

موبایل : 09113127704

ایمیل : m.darvishpour@jco.ir

آدرس : بابلسر- دانشگاه مازندران - مرکز رشد